natri silicat được sử dụng để làm gì trong quá trình tuyển nổi bọt