Những gì đường kính minium trống kích thước tách từ khô