nỗ lực và adamus hợp nhất để tạo thành công nghệ khai thác thực thể mới