Nhà máy phân ly rửa iso đồng vàng hydro với pro tốt