người thụ hưởng quặng đồng để khai thác đồng hoặc quá trình