quy trình khai thác của Trung Quốc trong khai thác quy mô nhỏ i