quy tắc cho thuê mica như một khoáng sản chính trong bihar