phóng viên sắp hoàn thành nhà máy xi măng khổng lồ