những phát triển gần đây trong quá trình tận dụng quặng sắt