quặng đồng được chế biến từ khai thác đến thanh lọc nhiên liệu như thế nào