quy trình cơ bản liên quan đến phân loại than để tạo thành khí tổng hợp