phân tích tỷ lệ để có được tổng hợp thô bằng cách sử dụng nhà máy nghiền