sản phẩm được cấp bằng sáng chế thiết bị tinh luyện nhiệt phân lốp thải với giá thấp