Phương trình hóa học cân bằng để khai thác mỏ nghiền vàng Trung Quốc