mối liên hệ giữa thực tiễn hoạt động và năng lượng cụ thể