quy trình lưu lượng cho nhà máy putty chăm sóc tường