những gì bị hỏng được chia sẻ từ một nhà máy chế biến