quỹ đầu tư mỏ than và các điều khoản linh tinh hành động