một lỗi nội bộ ngăn chặn xử lý thêm của truy vấn này