phân loại rung tuyến tính với chứng chỉ chất lượng