quặng đồng không được cô đặc bằng cách rửa hayd thủy lực tại sao