phân tích trực tuyến về than trên băng chuyền của trạm nghiên cứu