năng động nghiền nát tổ ong và các tính năng của mặt trận sốc