Quá trình nghiền và nghiền trong hoạt động khai thác