mục đích của các thuốc thử khác nhau được sử dụng trong tế bào tuyển nổi