nhà sản xuất ngoại quan có giới hạn của grivna Norton