quá trình thụ hưởng từ tính quặng josephinite hiệu quả cao