nhà máy tế bào tuyển nổi khoáng sản không ferros ở Đức