người nước ngoài có thiết bị khai thác để đầu tư vào