nhiệm vụ và trách nhiệm quản lý sản xuất tại mỏ đá