nhà sản xuất của nhà máy búa và xuất khẩu trong sou