pandesara tất cả các nhà máy trong máy kỹ thuật số