quặng mỏ sử dụng nhà cung cấp tế bào tuyển nổi với