quá trình tổng hợp thiết bị khai thác tổng hợp và tổng hợp