phân tích thị trường của một doanh nghiệp khai thác đá 2