nhà kim loại sc đã qua sử dụng thiết bị phát sóng để bán